Vi värnar om miljön

Säker Grön Taxi

Sennans Taxi deltar sedan en tid tillbaka i Svenska Taxiförbundets miljöledningssystem Grön Taxi, som har sitt ursprung i ISO 14001. Genom ett ständigt arbete för att minimera vår miljöpåverkan hoppas vi kunna vara delaktiga i en process som alltfler anser vara viktig för vår framtid. En stor del av detta är att genom ett mjukare körsätt minska bränsleförbrukningen. Vår personal har fått utbildning i ekonomisk och miljöanpassad körstil.

Som grund för vårt miljöarbete har vi antagit en miljöpolcy.
Vår miljöpolicy är följande:
Sennans Taxi har som grund för verksamheten att den skall bedrivas i enlighet med gällande miljölagar, miljökrav i avtal samt lokala stadgar och föreskrifter. Genom att öka vår personals miljömedvetenhet samt att arbeta för ständiga miljöförbättringar vill vi göra vad som är möjligt för oss i arbetet för en långsiktigt hållbar omvärld. En annan viktig sak är att vi i möjligaste mån köper in produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Detta gäller allt från kontorsmateriel till däck och oljor. Grön Taxi revideras av en oberoende miljörevisor en gång om året. Vi blev certifierade första gången december 2000. Sennans Taxi är först i Halland med detta!

Har Ni frågor om vårt miljöarbete eller miljöledningssystem är Ni välkomna att kontakta vår miljö- och kvalitetssamordnare Bo Magnus Källsgård på telefon 070-5363460 eller via e-post: bc@sennanstaxi.se

Sedan juni 2004 är Sennans Taxi också kvalitetscertifierat. Det gemensamma namnet för vår miljö- och kvalitetscertifiering är Säker Grön Taxi. Kvalitetsarbetet består, förutom utbildning av personalen, av bl.a. kontinuerlig fordonsöversyn, ett fungerande system för avvikelser och förbättringar samt mätning av kundnöjdheten.